გარანტია

საგარანტიო მომსახურება

 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს ყიდვის შემდგომ მოწყობილობის დაზიანების შემთხვევაში მის უფასო შეკეთებას, რაც მოიცავს შეკეთებას და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას (შეცვლილი დაზიანებული ნაწილი რჩება კომპანიის საკუთრებაში).
 • სარემონტო ვადა, მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესების თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვისცენტრში წარდგენიდან 40(ორმოცი) სამუშაო დღით.
 • საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა მოწყობილობის  დაზიანების შემთხვევაში სერვისცენტრში უნდა წარადგინოს სავაჭრო ორგანიზაციის (არსებობის შემთხვევაშ მწარმოებლის) სრულყოფილად შევსებული საგარანტიო ტალონი - შეუსაბამობის შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება მწარმოებლის საგანტიო პირობებს.
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია დაცული იქნას მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა.
 • საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი (დაკარგულია).
 • არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში).
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია,წაშლილია ან გადაკეთებულია.
 • საგარანტიო ტალონში ან მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან დაკარგულია სერიული ნომერი/იმეი კოდი.
 • ნივთის ყუთი დაკარგულია ან დაზიანებულია.
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დეფექტი.
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით.
 • დაზიანებულია ან მოხსნილია პლომბი ან ლუქი.
 • დაზიანება გამოწვეულია ვირუსის ან შეუსაბამო ფაილ(ებ)ის მიერ.
 • მოწყობილობა დააზიანა მომხმარებელმა ტრანსპორტირებისას.
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ.ქსელის გაუმართაობის (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის, შენახვის წესების და პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირების მიერ ჩატარებული არაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების შედეგად.
 • გარანტია არ ვრცელდება სისტემური ბლოკის კვების ბლოკზე, ელემენტზე, მეხსიერების ჩიპზე, სადენებზე, გადამყვანებზე, სამუხტ მოწყობილობებსა და სხვა აქსესუარებზე.
 • სამონტაჟო ან სარემონტო სამუშაოები არ არის ჩატარებული სპეციალისტის მიერ და დაზიანება გამოწვეულია არაკვალიფციურად შესრულებული სამუშაოს შედეგად.
 • პროდუქტი დაზიანდა კომერციული დანიშნულების გამოყენებისთვის გარდა იმ პროდუქტისა, რომელიც თავიდანვე გათვლილია მწარმოებლის მიერ კომერციული დანიშნულებისთვის.

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში:

 • თუ ნივთს გასხნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი (აუცილებელია ნივთის ვიზუალური დათვალიერება ყიდვის მომენტში კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით, ვინაიდან მომავალში ვიზუალური დეფექტის გამო მოწყობილობა აღარ შეიცვლება) - შეძენილი ნივთი მიღებისთანავე შეამოწმეთ!
 • თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 3(სამი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდა ქარხნული დეფექტი (აქ არ იგულისხმება ვიზუალური დაზიანება და პროგრამული ხარვეზი), მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა მიიტანოს სერვისცენტრში, სერვისცენტრი გასცემს წუნდებული მოწყობილობის შეცვლის აქტს. იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის პირვანდელი სახე დაზიანებების გარეშეა შენარჩუნებული და აღნიშნულ ვადაში პროდუქტი წარმოდგენილია სრული კომპლექტაციითა და დაუზიანებელი ყუთით.
 • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვისცენტრში მიტანიდან 40 (ორმოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში სერვისცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით (იდენტური ან მსგავსი მახასიათებლების მქონე ნივთით).
 • ნივთი შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავებული დაფარვით) ღირებულების მოწყობილობაში - ღირებულება აითვლება შეცვლის მომენტში შესაცვლელი მოწყობილობის (ან ქსელში ბოლოს დაფიქსირებული) ფასით, ფორსმაჟორული მდგომარეობისას შპს “ჰელფდესკ” - ი უფლებამოსილია შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში. წარმოდგენილი საგარანტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან.
 • დაზიანებული ტექნიკის ტრანსპორტირება სერვის ცენტრამდე და პირიქით, ხორციელდება მომხმარებლის მიერ ან მისი ხარჯით.